+386 (0)2 888 06 43 info@glasbenaradlje.si

Vpis

VPIS za ŠOLSKO LETO 2019/2020

 

Preizkusi glasbenih sposobnosti bodo potekali:

– torek, 28. 5. od 16:30 do 17:30, Osnovna šola Kapla,
– torek, 28. 5. od 18:00 do 19:00, Osnovna šola Vuzenica,
– sreda, 29. 5. od 18:00 do 19:00, Dvorec Bukovje,
– sreda, 29. 5. od 18:00 do 19:00, Glasbena šola Radlje ob Dravi,
– četrtek, 30. 5. od 16:30 do 17:30, Osnovna šola Ribnica na Pohorju,
– četrtek, 30. 5. od 17:30 do 18:30, Osnovna šola Brezno.

 

Razpisni pogoji in postopek vpisa v glasbene šole

Zakon o glasbenih šolah (ZGla) določa, da se učenci vpisujejo v glasbeno šolo na podlagi razpisa za vpis. Glasbena šola Radlje ob Dravi objavi razpis za vpis vsako leto v začetku meseca maja za naslednje šolsko leto. Starost učencev in druge vpisne pogoje določa izobraževalni program.

ZGla v 23. členu določa tudi, da se vpis v glasbene šole opravi na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa. Vendar pa je vpis v program predšolske glasbene vzgoje in v program glasbene in plesne pripravnice mogoč brez sprejemnega preizkusa. Sprejemni preizkus opravljajo učenci pred vpisom.
V 24. členu ZGla je določeno tudi, da vsebino sprejemnega preizkusa in druge podrobnosti določa izobraževalni program.
Komisijo za sprejemni preizkus in njene naloge določi ravnatelj šole.
Razporeditev pouka, roke za razpis vpisa in vpis, roke za sprejemni preizkus in izpite, pouka proste dneve ter trajanje in razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu določi minister s šolskim koledarjem.

Vabimo k vpisu v program PLES
– Baletni vrtec
– Plesna pripravnica
– Balet
Odlomek iz baleta Bayadera (Pas de Deux) z mentorico naših plesalcev Galino Čajko:

 

Za vpis je potrebna EMŠO številka učenca.
Pouk se izvaja v Vuzenici, Radljah, Ribnici na Pohorju, Breznu, na Kapli in v Bukovju.

V skladu z izobraževalnim programom traja ura individualnega pouka 20, 30 oziroma 45 minut.

Pouk instrumenta (petja) se v 1. razredu izvaja individualno dvakrat tedensko po 30 minut (oz. 1 x 60 minut na teden).
Pouk nauka o glasbi se izvaja dvakrat tedensko po 45 minut ali enkrat tedensko 60 minut, glede na število učencev v skupini.

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA – starost 5 let
Namen pouka je spodbujati otrokovo doživljanje in izražanje z glasbo. Med dejavnostmi je petje otroku primernih pesmi, igranje na Orffova glasbila, srečevanje z glasbenimi inštrumenti, razvoj orientacije v tonskem sistemu in seznanjanje z različnimi ritmičnimi vrednostmi, poslušanje izbranih glasbenih del, didaktične igre, likovno, besedno in gibno izražanje glasbe, obiskovanje glasbenih dogodkov, petje v pevskem zboru, predstavitve za starše. Pouk se izvaja enkrat tedensko po 45 minut.

GLASBENA PRIPRAVNICA – starost 6 let
Otroci nadgrajujejo razvoj glasbenih sposobnosti in spretnosti. Spoznavajo glasbeno umetnost, glasbeni jezik ter se dobro seznanjajo z najrazličnejšimi inštrumenti. Ob koncu šolskega leta si otroci izberejo najljubši inštrument, ki se ga bodo želeli učiti. Za razvoj glasbenih sposobnosti: pojejo otroške, ljudske in umetne pesmi, igrajo na Orffova glasbila, se vadijo v tonskem sistemu, usvajajo osnovne ritmične vrednosti ter prve korake v razvoju harmoničnega posluha. Spoznavajo glasbeno abecedo, glasbeno opismenjevanje, delo z učnimi listi, poslušajo izbrana dela glasbene literature, zanimivosti iz življenja skladateljev, obiskujejo glasbene dogodke. Učenci izvajajo didaktične igre, likovno, besedno in gibno izražajo glasbo, pojejo v pevskem zboru, svoje dosežke predstavljajo na javnih nastopih. Pouk se izvaja enkrat tedensko po 60 minut. 

Potek sprejemnega preizkusa
Sprejemni preizkusi po Pravilniku o šolskem koledarju potekajo vsako leto meseca maja. Preizkus poteka pred komisijo, ki jo teden dni pred tem imenuje ravnatelj. Ravnateljica določi enoten vzorec vprašanj za vse kandidate, razen za tiste, ki imajo predznanje in se izkažejo z igranjem ali petjem. 
Postopek sprejemnega preizkusa: 
Pred preizkusom prevzamete ter izpolnite prijavnico in se odločite za inštrument ali petje. Priporočamo, da izbirate orkestrske inštrumente (trobila, pihala, godala). 
Med preizkusom komisija preverja 5 sklopov. Vsak šteje 20 % skupnega dosežka. Preverja se: 
– petje pesmi, 
– petje melodičnih motivov, 
– petje intervalov, 
– ploskanje ritmičnih vzorcev, 
– druge psihofizične dispozicije. 
Komisije uredijo dokumentacijo in razvrstijo kandidate po dosežkih. To je osnova ravnateljici za sprejem v glasbeno šolo. O sprejemu ali odklonitvi boste obveščeni do 10. junija.

Prispevek za stroške šolanja 
Za šolanje v glasbeni šoli se skladno z zakonodajo plačuje prispevek za materialne in administrativne stroške ter za izposojo inštrumenta, če je to potrebno. Višina prispevka je določena s sklepom Sveta šole in potrjena na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Prispevki v nobenem delu ne pokrivajo pedagoškega dela. Prispevek staršev za šolanje je namenjen kritju materialnih stroškov osnovnega glasbenega izobraževanja, za katere lokalna skupnost ne zagotavlja sredstev. Prispevek ne vključuje stroškov pedagoškega dela. Letni prispevek so starši dolžni poravnati v celoti, ne glede na učenčevo prisotnost oz. odsotnost od pouka.

Prispevki staršev predstavljajo 15 % prihodkov GŠ Radlje. 
Stroški: Vpisnina, mesečni prispevek, izposojnina inštrumenta, kotizacija za tekmovanja, stroški opomina (3,00 EUR). Stroški šolanja se lahko vplačajo tudi v enem ali dveh obrokih na začetku prvega in drugega ocenjevalnega obdobja.

Veselimo se vašega obiska! Informacije:

Koroška cesta 13, 2360 Radlje ob Dravi,

T: (02) 888 06 43, 888 06 44, 051 345 231, F: (02) 887 34 26,
E: info@glasbenaradlje.si, I: www.glasbenaradlje.si